Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania witryn korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Cookies. Zamknij
≡≡

Recycle your phone

Regulamin sprzedaży sprzętu 
dla przedsiębiorców i konsumentów

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin „Regulamin” określa warunki prowadzenia przez Regenersis  sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, 05-090 Raszyn przy ul. Falenckiej 1b („Regenersis”) skupu używanego sprzętu telefonicznego („Sprzęt”).

 2. Regenersis prowadzi skup Sprzętu wskazanego na stronie www.sprzedajtelefon.plus.pl. Lista Sprzętu może ulegać zmianie.

 3. Sprzedaży Sprzętu mogą dokonać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej („Klienci”), będący właścicielami Sprzętu.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje:

  a) na odległość – po wysłaniu Sprzętu i jego wycenie przez Regenersis w sposób określony w sekcji II Regulaminu „Sprzedaż na odległość”;

  b) poprzez Salony Firmowe i Punkty Sprzedaży Polkomtel sp. z o.o. („Salony Firmowe i Punkty Sprzedaży Plus”) działające w imieniu Regenersis, w sposób określony w sekcji III Regulaminu „Sprzedaż Sprzętu w Salonach Firmowych i Punktach Sprzedaży Plus”.

 5. Wszystkie podawane Klientowi ceny Sprzętu są cenami brutto.

 6. Regenersis zapewni obsługę telefoniczną oraz mailową Klientów w dni robocze pomiędzy 9:00 a 17:00:

  adres e – mail bok@sprzedajtelefon.plus.pl

  telefon 22 123 09 00

 7. Składając ofertę sprzedaży Sprzętu lub zawierając umowę sprzedaży Sprzętu Klient oświadcza, że jest właścicielem Sprzętu a także że Sprzęt nie został skradziony lub zgubiony. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie powyższego oświadczenia niezgodnie z prawdą.

 

II. Sprzedaż na odległość  

 1. Klient ma możliwość złożenia Regenersis oferty sprzedaży Sprzętu („Oferta Klienta”):

  a)      za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.sprzedajtelefon.plus.pl („Serwis”)

  b)      za pośrednictwem Salonów Firmowych i Punktów Sprzedaży Plus.

 2. Zmiany cen w Serwisie po złożeniu Oferty Klienta nie mają wpływu na treść tej Oferty.

 3. Złożenie Oferty Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży sprzętu.

 4. Cena wskazana w Ofercie Klienta nie jest ceną ostateczną, gdyż wymaga przyjęcia Oferty Klienta przez Regenersis po weryfikacji stanu Sprzętu.


  Złożenie Oferty Klienta za pośrednictwem Serwisu

 5. Aby złożyć Ofertę Klienta za pośrednictwem Serwisu, Klient musi zarejestrować się podając następujące dane: imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu komórkowego oraz wpisać hasło do utworzenia konta.

 6. Po zarejestrowaniu w Serwisie, Klient wybiera producenta i model Sprzętu, który chce sprzedać.

 7. Przedmiotem sprzedaży może być wyłącznie Sprzęt wymieniony w Serwisie, posiadający nieuszkodzoną baterię włożoną do Sprzętu.

 8. Klient odpowiada na zawarte w Serwisie pytania, mające na celu ustalenie stanu w jakim znajduje się Sprzęt, a także potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Ponadto Klient odpowiada na pytanie czy jest podatnikiem podatku VAT.

 9. Klientowi jest przedstawiana w Serwisie najwyższa możliwa cena brutto, za jaką może odsprzedać Sprzęt, jednakże nie jest to cena ostateczna, gdyż wymaga weryfikacji Sprzętu przez Regenersis i przyjęcia Oferty Klienta. Cena dotyczy opcji zapłaty poprzez przelew bankowy.

 10. Oprócz ceny w opcji przelewu bankowego Klientowi jest prezentowana w Serwisie cena, którą mógłby otrzymać, gdyby zgłosił się ze Sprzętem do Salonu Firmowego lub Punktu Sprzedaży Plus i skorzystał z opcji rozliczenia bonem towarowym.

 11. Jeżeli Klient akceptuje wskazaną w Serwisie wstępnie proponowaną cenę i wyraża chęć złożenia Oferty Klienta, jest zobowiązany wypełnić formularz, w tym dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które chce otrzymać zapłatę za Sprzęt, a następnie zatwierdzić Ofertę Klienta. Po zatwierdzeniu Oferty Klienta w Serwisie pojawi się komunikat: „Transakcja zakończona”. Komunikat „Transakcja zakończona” nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży Sprzętu, a jedynie potwierdza złożenie Oferty Klienta.

 12. Na podany przez Klienta adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Regenersis Oferty Klienta.

 13. Miejscem odbioru Sprzętu będzie adres podany przez Klienta w Serwisie. Przesyłki będą odbierane przez firmę kurierską zamówioną przez Regenersis w kolejnym dniu roboczym po złożeniu Oferty Klienta. Kurier odbierając przesyłkę dostarczy do Klienta opakowanie transportowe, a Klient jest zobowiązany umieścić Sprzęt w opakowaniu transportowym, zabezpieczając go przed potencjalnymi uszkodzeniami w trakcie transportu. Kurier oprócz opakowania transportowanego będzie posiadał również wydrukowany list przewozowy, na którym Klient winien nanieść jedynie opis zawartości przesyłki (ilość sztuk Sprzętu i w miarę możliwości numery IMEI). Pozostałe dane na liście przewozowym (adres nadawcy i odbiorcy) będą już wydrukowane.

 14. W jednej przesyłce może znajdować się nie więcej niż 25 sztuk Sprzętu.

 15. Klient może dołączyć do Sprzętu ładowarki i inne akcesoria, ale nie wpływają one na cenę Sprzętu.


  Złożenie Oferty Klienta za pośrednictwem Salonów Firmowych i Punktów Sprzedaży Plus

 16. Aby złożyć Ofertę Klienta w Salonie Firmowym lub Punkcie Sprzedaży Plus, Klient okazuje Sprzęt sprzedawcy w celu wstępnej weryfikacji jego stanu faktycznego.

 17. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji stanu Sprzętu, sprzedawca przedstawia Klientowi najwyższą możliwą cenę brutto, za jaką Klient może odsprzedać Sprzęt, jednakże nie jest to cena ostateczna, gdyż wymaga weryfikacji Sprzętu przez Regenersis i przyjęcia Oferty Klienta. Cena dotyczy opcji zapłaty poprzez przelew bankowy. Klient może również wybrać opcję zapłaty w postaci bonu towarowego i zawrzeć umowę sprzedaży sprzętu w Salonie Firmowym lub Punkcie Sprzedaży Plus na zasadach określonych w sekcji III poniżej.

 18. Złożenie Oferty Klienta następuje poprzez podpisanie przez Klienta oraz sprzedawcę formularza potwierdzenia Oferty Klienta. W celu sporządzenia formularza, Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko lub nazwę oraz dane przedsiębiorcy, adres, adres mailowy i numer telefonu komórkowego, numer konta bankowego oraz przedstawia dokumenty potwierdzające tożsamość i dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

 19. Wraz ze złożeniem Oferty Klienta, Klient przekazuje sprzedawcy Sprzęt w celu przesłania go Regenersis.


  Postępowanie po złożeniu Oferty Klienta

 20. Klient jest związany Ofertą Klienta przez okres 14 dni od daty złożenia Oferty. 

 21. Po otrzymaniu Sprzętu Regenersis sprawdza:

  a) jego stan faktyczny w stosunku do deklarowanego

  b) legalność pochodzenia.

 22. Oceniając stan Sprzętu Regenersis będzie kierował się między innymi następującymi kryteriami:

  Definicja

  Procent wskazanej w Serwisie ceny

  • Urządzenie jest zdatne do użytku (możliwość otrzymywania i wykonywania połączeń, w pełni funkcjonalne, posiada baterię i tylną pokrywę).
  • Nie jest zablokowane pinem, ani wyłączone z użytku.

     100%

  Urządzenie się ładuje, działa, nie jest wyłączone z użytku ani zablokowane pinem, ale ma jedną lub kilka z poniższych wad:

  • Ekran LCD jest uszkodzony (na przykład, pusty, biały lub w paski)
  • Ekran jest pęknięty
  • Głośnik lub przycisk wyciszenia nie działa, lub ma podobną wadę
  • Brakuje baterii lub pokrywy tylnej

     60%

  Urządzenie:

  • Nie ładuje się
  • Nie działa
  • Ma poważne uszkodzenia związane z płynami

     10%

  • Posiada bardzo poważne uszkodzenia (np. jest stłuczony, wygięty lub ekran został zniszczony i uszkodził części wewnątrz urządzenia)
  • Nie jest oryginalny lub posiada nieoryginalne części
  • Jest wyłączony z użytku, został skradziony lub zablokowany pinem

     0% 23. Regenersis dokona sprawdzenia w dostępnych bazach danych czy Sprzęt nie został zgłoszony jako zgubiony lub skradziony. W przypadku otrzymania przez Regenersis informacji, że Sprzęt został zgłoszony jako zgubiony lub skradziony, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie a Sprzęt zostanie złożony do dyspozycji Policji. Proces sprzedaży może być kontynuowany dopiero po wyjaśnieniu sytuacji co do legalności pochodzenia Sprzętu.

 24. W przypadku, gdy Regenersis nie ma żadnych zastrzeżeń do przesłanego Sprzętu, informuje Klienta na podany adres e-mail o przyjęciu Oferty Klienta. Momentem zawarcia umowy sprzedaży Sprzętu jest otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Oferty Kupującego przez Regenersis.

 25. W przypadku, gdy Sprzęt odbiega od deklarowanego przez Klienta, Regenersis kontaktuje się z Klientem na podany adres e-mail w celu ustalenia dalszych działań tj. :

  a) złożenia Klientowi oferty nabycia Sprzętu za niższą cenę(„Oferta Regenersis”);
  b) odrzucenia Oferty Klienta i odesłania Klientowi Sprzętu na koszt Regenersis;
  c) odrzucenia Oferty Klienta i bezpłatnej utylizacji Sprzętu na zlecenie Klienta.

 26. W terminie 5 dni od otrzymania Oferty Regenersis, Klient powinien przesłać na adres e – mail Regenersis odpowiedź czy przyjmuje Ofertę Regenersis, czy też oczekuje zwrotu Sprzętu albo zleca jego utylizację.

 27. W przypadku, gdy Klient przyjmuje Ofertę Regenersis, momentem zawarcia umowy sprzedaży Sprzętu jest otrzymanie przez Regenersis oświadczenia o przyjęciu Oferty Regenersis.

 28. Regenersis przelewa uzgodnioną cenę na konto bankowe Klienta, wskazane w Serwisie albo formularzu potwierdzenia Oferty Klienta, w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży Sprzętu, z zastrzeżeniem pkt 36 Regulaminu.

 29. W przypadku, gdy Klient udzieli odpowiedzi, iż nie przyjmuje Oferty Regenersis i zażąda zwrotu Sprzętu, Regenersis przesyła Sprzęt Klientowi na swój koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Serwisie albo w formularzu potwierdzenia Oferty Klienta, w terminie 5 dni od otrzymania odpowiedzi Klienta.

 30. Dokonanie sprzedaży skutkuje przeniesieniem własności Sprzętu na Regenersis.

 31. W przypadku, gdy w terminie 5 dni od przesłania do Klienta Oferty Regenersis, Klient nie udzieli żadnej odpowiedzi, uznaje się, iż Klient nie przyjął Oferty Regenersis i wówczas Sprzęt zostanie odesłany na wskazany adres Klienta.


  Odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży Sprzętu zawartej na odległość

 32. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży Sprzętu na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać Regenersis e – mailem na adres: bok@sprzedajtelefon.plus.pl

 33. Regenersis dokona zwrotu Sprzętu Klientowi na adres wskazany przez Klienta, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Regenersis zwrotu kwoty jaką Klient otrzymał od Regenersis tytułem zapłaty ceny za Sprzęt. Jeżeli odstąpienie nastąpiło przed dokonaniem przez Regenersis zapłaty, zwrot Sprzętu nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Regenersis oświadczenia o odstąpieniu.

 34. Zwrot ceny powinien nastąpić na konto Regenersis, z którego Klient otrzymał zapłatę.


  Płatności na rzecz podmiotów będących podatnikami VAT

 35. Podmiot będący podatnikiem VAT zobowiązany jest przesłać Regenersis fakturę VAT dokumentującą sprzedaż Sprzętu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Sprzętu.

 36. Płatności na rzecz podmiotu będącego płatnikiem VAT dokonane będą przez Regenersis w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Klienta faktury VAT, przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze.

 37. Faktura powinna zawierać następujące dane:

  Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o.
  Janki, ul. Falencka 1 B
  05-090 Raszyn

  NIP: 525-21-72-306

 38. Faktura powinna zostać przesłana do Regenersis e – mailem na adres recepcja@regenersis.com lub w formie papierowej listem na adres: Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o., Janki, Al. Krakowska 38, 05-090 Raszyn.

  

III. Sprzedaż Sprzętu w Salonach Firmowych i Punktach Sprzedaży Plus

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży Sprzętu w Salonie Firmowym lub Punkcie Sprzedaży Plus, Klient okazuje Sprzęt sprzedawcy w celu weryfikacji jego stanu faktycznego.

 2. Po dokonaniu weryfikacji stanu Sprzętu sprzedawca przedstawia Klientowi cenę brutto, za jaką Klient może odsprzedać Sprzęt w zamian za rozliczenie bonem towarowym firmy Polkomtel sp. z o.o. Cena jest aktualna jedynie w dniu dokonywania weryfikacji Sprzętu.

 3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Sprzętu w Salonie Firmowym lub Punkcie Sprzedaży Plus, płatność dokonywana jest wyłącznie w postaci bonu towarowego o wartości nominalnej równej cenie dla opcji rozliczenia bonem towarowym. Wykorzystanie bonu jest możliwe w okresie ważności bonu, na zasadach określonych w Regulaminie Bonów, dostępnym w Salonie Firmowym lub Punkcie Sprzedaży Plus.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży Sprzętu następuje na piśmie. W celu sporządzenia umowy Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko lub nazwę, adres oraz inne dane przedsiębiorcy oraz przedstawia dokumenty potwierdzające tożsamość i dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

 5. Podmiot będący podatnikiem VAT zobowiązany jest w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży Sprzętu, przesłać Regenersis fakturę VAT dokumentującą dokonaną transakcję. Postanowienia pkt 35, 37 i 38 sekcji „Sprzedaż na odległość” stosuje się odpowiednio.

 6. Szczegółowe warunki sprzedaży Sprzętu, reguluje zawarta umowa sprzedaży Sprzętu.

 7. Po otrzymaniu Sprzętu, Regenersis weryfikuje jego legalność. W przypadku stwierdzenia, że sprzedany Sprzęt posiada wady prawne, Regenersis zastrzega sobie możliwość kierowania do Klienta wszelkich roszczeń przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 8. Wszelkie kwestie dotyczące realizacji bonów towarowych i warunków zawartych w Regulaminie Bonów (w tym reklamacje), Klient powinien zgłaszać pod adresem firmy Polkomtel Sp. z o.o., który jest emitentem bonów towarowych, zobowiązanym do ich realizacji. Zasady zgłaszania reklamacji reguluje Regulamin Wykorzystania Bonów.

  

IV. Postanowienia dodatkowe  

 1. Strona internetowa ma charakter informacyjny i służy prezentacji zawartości treści zawartych w Serwisie.

 2. Nieodebranie przez Klienta przesyłki ze Sprzętem skutkować będzie utylizacją Sprzętu przez Regenersis.

 3. Klient wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja i wymiana oświadczeń dotyczących transakcji sprzedaży Sprzętu, odbywała się drogą mailową na adres wskazany przez Klienta w procesie składania Oferty Klienta.

 4. Kupujący zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania.

 5. Klient przed przekazaniem Sprzętu, powinien usunąć ze Sprzętu kartę SIM, inne karty pamięci, wszelkie dane, w tym dane osobowe, SMS, zdjęcia i inne wgrane przez niego pliki. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Regenersis po zawarciu umowy sprzedaży
  Sprzętu usunie ze Sprzętu wszelkie dane, pliki i karty. Dane, pliki i karty mogą zostać również utracone w procesie weryfikacji Sprzętu. Regenersis zastrzega sobie możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych podczas weryfikacji Sprzętu, co powoduje utratę wprowadzonych wcześniej ustawień i danych. Otrzymane przez Regenersis karty SIM oraz inne karty, ze względu na zawarte w nich dane, zostaną natychmiast zniszczone.

 

V. Postępowanie Reklamacyjne 

 1. Klient może złożyć reklamację w związku z przebiegiem procesu sprzedaży Sprzętu.

 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.sprzedajtelefon.plus.pl lub w  formie pisemnej na adres: bok@sprzedajtelefon.plus.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny Klienta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Regenersis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Regenersis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci (w uzasadnionych przypadkach do 30 dni), z zastrzeżeniem, że Regenersis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 7 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Klienta lub adres korespondencyjny podany w reklamacji zawartej w formie pisemnej.

 

VI. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Regenersis. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży Sprzętu.

 2. W celach, o których mowa w pkt 1 powyżej Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów Polkomtel sp. z o.o.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Oferty Klienta lub zawarcia umowy sprzedaży Sprzętu.

 4. Dane Klientów nie zostaną przekazane żadnej instytucji zewnętrznej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych lub do oferowania swoich usług, bez ich zgody.

 5. Klienci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

 

VII. Postanowienia końcowe 

Regenersis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili przez publikację zmian na stronie internetowej www.sprzedajtelefon.plus.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Regenersis lub z chwilą publikacji na stronie internetowej www.sprzedajtelefon.plus.pl. Do transakcji rozpoczętych złożeniem Oferty Klienta, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie złożenia Oferty Klienta.

 „Regulamin Sprzedaży”

Otrzymaj 25% więcej! Sprzedaj telefon w sklepie Plusa i wybierz płatność bonem!

Prezentowane ceny są cenami maksymalnymi i zostaną potwierdzone po weryfikacji telefonu.